1992 Vercnocke straat te Weerde

15 juli 1992: Brief gemeenteraad aan Sim over het voorstel om een straat naar Nand te noemen, gelegen pal tegenover het huis waar Nand bijna 40 jaar woonde (ze woonde toen nog in het huis):

“Geachte mevrouw,
onderwerp: naam nieuwe zijstraat Vogelzang

Het College van burgemeester en schepenen is zinnens de nieuwe straat, die vlak tegenover uw woning op de Vogelzang zal uitmonden, “Ferdinand Vercnockestraat” te noemen. Daarmee wil het de gedachtenis van wijlen uw echtgenoot als kunstenaar levendig houden.
Graag vernamen wij of u enig bezwaar tegen dit voornemen hebt.
Om praktische en administratieve redenen zouden wij uw mening terzake schriftelijk willen hebben en dit liefst voor 15 augustus 1992.
In afwachting verblijven wij,
Hoogachtend,
Namens het College
De secretaris (L. Van Releghem)
De burgemeester (R. Merckx)”

– opmerking: de burgemeester was een CVP’er (Christelijke Volkspartij)

Sim schrijft hierover het volgende in haar “Brieven aan Nand”:
“De gemeente plant een straatnaam F.V. in de verkaveling aan de overkant. Het bericht wekt in mij een warboel van gevoelens: trots en angst en ik voel me soms ongemakkelijk –”

En wat verder:

“Misschien heeft het niemand gemerkt maar de mokerslag van de voorbije dagen drukt krachtig op m’n gemoed. Het blaadje van de SP waarin Pappie zó erg gebrandmerkt wordt met het onvermijdelijke gedicht aan H. Wellicht is dát het teken om de band met deze contreien nu eindelijk te breken. Weg, weg van het odium dat nu op mijn naam kleeft. Gelukkig zijn er nog goede vrienden die me hebben opgevangen, trouw en oprecht.”


Hieronder het bewuste “blaadje”(SP Standpunt, 1993, 14de jaargang, nr.2). De Socialistische Partij zat toen in de oppositie, de beslissing werd genomen door de meerderheid, toen CVP (Christelijke Volkspartij):

Straatnaamgeving in de Vogelzang te Weerde.

Op 29 oktober 1992 stelde men de gemeenteraad voor de doodlopende zijstraat van de Vogelzang te Weerde ten voorlopige titel de naam “Ferdinand Vercnockestraat” te geven. Reden hiervoor was dat de straat in de tuin van Vercnocke werd aangelegd en dat hij een verdienstelijk dichter/inwoner van de gemeente Zemst zou zijn geweest.

Gebaseerd op vertrouwen en gebruik makend van de summiere gegevens waaruit het dossier bestond gaf de SP zijn goedkeuring.

Bij de definitieve straatnaamtoekenning op 25 maart 1993 hebben wij echter onze mening herzien. De SP wenst zich volledig te distanciëren van voorgestelde straatnaamgeving.

Naar aanleiding van deze naamgeving had de SP contact met leden van het Verzet uit onze gemeente en werd ons door hun een volledig dossier ter beschikking gesteld omtrent deze Idealistisch-Vlaams-Nationale dichter.

Wegens kollaboratie werd Ferdinand Vercnocke in de repressie na de oorlog veroordeeld tot tien jaar hechtenis. Na 5 jaar verkreeg hij echter de vrijheid en in 1964 werd hij in ere hersteld.

Door dit “eerherstel” werd hij een boegbeeld van de roep om “ideologische amnestie”.

Men wil ons laten geloven dat kollaborerende Vlaams-Nationalisten eigenlijk geen kollaborateurs waren maar dat ze geen andere keuze hadden dan met het oog op de Vlaamse zaak, de kant van de nazi’s te kiezen.

Ter illustratie hiervan een paar zinnen uit zijn gedicht” Aan Adolf Hitler”

“ Kunstenaar-staatsman, ziener, man der daad, veldheer en held, mensch meer dan mensch, stichter van een Rijk, dat op het puin groeit van een wereld, en tot wereld wordt, denk om mijn volk (…) dat een ander volk, uw volk doorstroomt, en beider aangezicht, nabij verwant, bootst tot een gelijkenis,verscheiden, maar een stam ontsproten (…) Ons hebt gij niet verwonnen, doch bevrijd (…) “Man van ‘t zwaard, man van de kunst,volkomen held, als Alvaders eens, des Noordens meest geduchte God, maak mijn volk tot volk, als ‘t weefsel in uw huis van marmer, werk mijner vaadren, siert dit volk, uw Rijk.”

Uit gesprekken met de buren van F. Vercnocke konden wij ondermeer ook opmaken dat hij geen enkele interesse betoonde voor zijn “buurt” of voor de “gemeente Zemst” waarin hij in ballingschap woonde. Hij heeft dan ook geen enkele aanwijsbare bijdrage geleverd aan de Zemstse Gemeenschap.

Voor de SP hoeft deze straatnaamgeving dus niet.

Dit heeft niets te maken met “verdraagzaamheid” en “ontbrekende vergevingsgezindheid” van onzentwege zoals de meerderheid liet doorschemeren.

Er zijn in Weerde heel wat andere personen geweest die een daadwerkelijke bijdrage hebben geleverd tot de realisatie van een aangename leef- en woonomgeving, denken wij maar aan M. Adriaens, R.Casteels, L. De Saegher e.a.”

Opmerkingen:

. + over het zinnetje “Reden hiervoor was dat de straat in de tuin van Vercnocke werd aangelegd”: de straat werd niet aangelegd  ‘in de tuin van Vercnocke’, maar in het verkavelde weiland er tegenover. Nand en Sim waren trouwens geen eigenaars, maar huurders.

+ over het zinnetje “dat hij geen enkele interesse betoonde voor zijn “buurt” of voor de ‘gemeente Zemst'”, zie bv. de pagina “Nand – Tentoonstellingen

+ Over het hoe en waarom van de keuzes die Nand maakte voor en tijdens de oorlog wordt ingegaan in de masterscripte (2019) over zijn proces, waar één en ander in een nieuw wetenschappelijk gefundeerd en genunceerder daglicht wordt geplaatst.


Google Earth:

Rechts het huis dat bewoond werd door Nand en Sim. De horizontale pijl wijst naar de Ferdinand Vercnockestraat, de verticale pijl naar het straatnaambord.+

Eigen foto vanuit de straat mei 2021:

Begin van de werken:

Vercnockestraat, begin van de werken (foto Heemkring De Semse, Zemst)

Opvallend:

Op vrijdag 2 oktober 2015 kort na 21 uur vond op de hoek van deze straat een ontploffing plaats, het huis hierboven links op de foto werd volledig vernield:

Toestand voor de ontploffing:

Bij de ontploffing kwam bewoonster Ingrid Baeck, ex-woordvoerster bij Defensie, om het leven. Haar echtgenoot en dochter liepen zware verwondingen op, maar overleefden. Het parket stelde later vast dat het om een ongeval ging: oorzaak was een gasfles in de kelder die ontplofte.

Artikels en foto’s:

+ “Enorme ravage na explosie woning: woordvoerster Defensie komt om, man en dochter gewond (HLN)

+ “Moeder dood aangetroffen onder puin na explosie in woning Zemst” (RingTV)

+ “Parket: “Ontploffing Zemst was spijtig ongeval” (HLN)

+ “Uitvaart drie maanden na ontploffing” (HLN)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *