Getuigenissen à charge en dècharge

  • Getuigenis hospita Sim Hasselt (1945) en interview kleinzoon (2019)

    De sterkste verklaring à décharge komt van Philippe Draps, uitgever van het literair tijdschrift “Nieuw Gewas” (zie hoofdstuk “Bundel in voorbereiding“),  waar Sim redactiesedretaresse van was. Tevens was hij weerstander, kommandant voor de “Nationale Koningsgezinde Beweging“, een groep binnen het Belgisch verzet, ‘de meest rechtse van de Belgische verzetsbewegingen’:

    “De ondergeteekende, Draps Philippe, Kommandant der N.K.B. Sektor B XIII Wemmel-Hamme-Relegem, Drukker en Uitgever te Wemmel, verklaar de genaamde Wolfs Simone-Maria, tijdens de bezetting gekend te hebben, toen ze als leerares te Hasselt aan de Rijksmiddel- bare Meisjesschool Nederlandsch onderricht gaf.
    Ze wendde zich op aanraden van haar broer tot mij voor de uitgave van een dichtbundel, aldus heb ik en heeft ze me uit hare gesprekken kunnen afleiden ook gezegd dat ze in het begin den bezetting lid der D.M.S. was geweest, een tijd zelfs gewestelijk leidster eener jeugdgroep. Ik kan getuigen dat ze in een zuiver-vlaamsch idealisme tot die groepering was toe getreden. Op het oogenblik dat dit mij bekend werd was ze reeds een paar maanden, ik meen bij haar aanstelling te Hasselt uit bedoelde beweging getreden. Ook heb ik haar verschillende sluikschriften ter hand gesteld om ze verder te verspreiden. Ze deelde me mede dat door de schandelijke opeischingen der duitsche machtspolitiek geschokt was en daarom haar ontsla indiende.
    Sedert hare vrijlating in 1945 is ze werkzaam aan een vertaaldienst te Brussel en wijdt ze haar beste krachten aan den bloei van een letterkundig en kultureel tijdschrift “Nieuw Gewas” waarvan ze de secretaresse is. Dit tijdschrift wordt door mij uitgegeven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *