Vrijdag 16 februari Nand 60ste brief

Gistel den 16.2.51.

Liefste,

Gister had mijn moeder gedroomd  van “een open graf en mijn ouwe heer van jeneverbessen ..” Het “droomboek” ( altijd bij de hand ! ) voorspelde voor allebei de dromen – je raadt nooit wat? .. Ja, een huwelijk, en dan nog wel een gelúkkig huwelijk in de familie. De droomkalender vooraan in het boek verzekerde bovendien dat de uitslag van de dromen in den nacht op den 15e van de maand, zeker binnen de maand zal merkbaar zijn. Dus, lieve meid, nog 29 dagen geduld : je zult zien hoe aardse schatten ons zullen toestromen om ons bootje vlot te brengen .. Je ziet dat ik ook optimist ben – wie zou het ook niet zijn na deze duidelijke aanwijzingen van Morpheus ? Of is het eenvoudig de terugkerende zon die ons krakend geraamte en meteen onzen vernevelden geest wat opmontert? Ik heb in alle geval gister een vlaag van opgetogen werklust gehad en ervan geprofiteerd om een nieuwe novelle af te werken die ik misschien hier of daar zal kunnen aansmeren. Ik zal er maar een derde op ’t getouw zetten – een bundel van dergelijke verhaaltjes zou verkopen als een roman, en dat ware de moeite waard. Eigenlijk voel ik mij niet zozeer tot dit genre aangetrokken, daar het te veel milieu-schildering veronderstelt. Toneel is eigenlijk meer mijn zaak. Hier is de actie onmiddellijk, op den man af, dynamisch, hier dient er niet “verteld”. Voorlopig denk ik evenwel minder aan wat naar mijn hand en mijn hart is, dan aan hetgeen wat zaad in ’t baksken brengen kan ! Ik heb het altijd als een soort prostitutie beschouwd te schrijven voor geld : dat wreekt zich ten slotte op het geschrevene – broodwerk is meestal dood-werk. Maar als de nood dwingt is men wel verplicht. Nu, àls het dan moet .. Wat je schrijft over je werk doet mij veel genoegen – alhoewel ik daar nooit aan getwijfeld heb. Hij màg dat gewoon niet. De wet beschermt den arbeid van de gehuwde vrouw. Hij zou je natuurlijk om een andere reden kunnen ontslaan (bv. Achteruitgang in ’t bedrijf) maar zou hij iemand vinden die hem zoveel bestellingen binnenbrengt?  En daar is het bij hun toch om te doen. Het is echter duidelijk dat dit vraagstuk niet zo’n belang heeft daar wij toch niet trouwen voor ik zelf een ordentelijk inkomen heb. (En vermits het droombeeld uitdrukkelijk is, zal dat nu niet lang meer duren !) Intussentijd voltrekt zich tussen ons en schoon en tot dankbaarheid-stemmend “Ausgleichungs”-proces. Ik ben verheugd te lezen dat je geluk in het denkbeeld opgaat eens mijn volledige huisvrouw te worden, d.w.z. mij in mijn werk en levenstaak zult terzijde staan. Daar heb ik altijd van gedroomd : zulk een vrouw te vinden die mijn scheppend werk zou helpen verwezenlijken, mijn oorbeeld mede zou uit-beelden. Zo’n vrouw heb ik meer dan eens getekend. Reeds in mijn eerste spel is Arteveldes (2) vrouw zijn onmiddellijke medewerkster: zij gaat voor hem en zijn zaak zelfs als gezante naar Engeland. Nu ook weer in “Magellaan” treedt een dergelijke vrouw op. Beatrix Barbaso (1) wordt Magellaan’s vrouw, doch huwt terzelfdertijd ook zijn droombeeld de wereld te omzeilen. Zij vecht aan zijn zijde, ook al weet zij wat een tragisch lot haar als vrouw en moeder te wachten  staat. Als hij eenmaal op zee is, en door allen als een mislukkeling wordt uitgelachen, loopt zij nog de kantoren en de invloedrijke beschermers af, om zijn er en zijn onderneming te verdedigen. Word mijn Beatrix en mijn leven vindt zijn voltooiing, het jouwe een zin !
Een klinkende zoen daarop van
Je Nand

1. Vergeet de adressen niet voor Lannoo. Het kan best zijn dat hij erop wacht
om te beslissen – ik ontving van hem geen nieuws meer.
2. Kan je me ook de adressen bezorgen van “Dietse Warande en Belfort” en
“Het Nieuw Vlaams Tijdschrift” – het redactie-adres? Albe (3) zal dat wel
weten. Dank !
3. Kom je vrijdagavond of zaterdagmiddag? Zal je Donderdag om 20u.
opbellen. Daaag !


(1) in december 1517 huwt Magellaan (1480-1521) Beatriz Barboza, uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: Rodrigo die zeer jong stierf en Carlos die stierf bij de geboorte. Zijzelf stierf kort daarna.

(2) “Artevelde”: “Jacob van Artevelde , bijgenaamd ‘de Wijze man’ (Gent ±1290 – aldaar 24 juli 1345) was een Vlaams volksleider en staatsman. Hij behoorde als lakenkoopman, makelaar en bezitter van uitgestrekte eigendommen tot de gegoede burgerij in Gent. Hij werd vooral bekend als Gents opstandelingenleider. Toen Frankrijk vanwege de Honderdjarige Oorlog met Engeland al diens bezette gebieden verbood handel te drijven met de Engelsen, ging Van Artevelde tegen deze bevelen in en hervatte de wolhandel met Engeland. Om die reden wordt hij nog steeds in Vlaanderen (België) als een volksheld gezien.

(3) “Albe”: Waarschijnlijk bedoelt Nand hier de dichter en schrijver Albe, pseudoniem van Renaat Joostens (1902-1973). Hij was o.m. ook beheerder en vicevoorzitter van de Raad van Beheer van SABAM. In Sims archief vond ik een mapje met een briefwisseling (1947-1949)tussen haar en hem en het typoscript van zijn bundel “Groenendaalsche clausuren”, (1947). Meer op de pagina “Sim en de dichter Albe“.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *